miljöpolicy

Miljöpolicy

Att hushålla med naturens resurser

Företagets övergripande inriktning är att hushålla med naturresurser och begränsa negativ miljöpåverkan i möjligaste mån. Detta sker genom att man inom företaget skapar insikt och förståelse för miljöfrågorna.

Vi ska minska avfallsmängder och begränsa råvaru- och energiuttag så långt det är möjligt. Vi källsorterar restprodukter och avfall för återanvändning eller återvinning. Miljöfarligt avfall ska omhändertas.

Vid val av material, produkter och monteringsmetoder ska vi ta hänsyn till miljöpåverkan. Arbetet utifrån miljöpolicyn sker med utgångspunkt i vad som är miljömässigt bäst, ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt.

Boka tid eller kontakta oss!